Drodzy Widzowie,
zgodnie z obostrzeniami dotyczącymi naszego województwa,

jesteśmy zmuszeni do zamknięcia kina od 13 marca.


Mamy nadzieję na poprawę sytuacji pandemicznej i szybki powrót z
nowościami filmowymi na dużym ekranie

 

 

 

 

 

REGULAMIN FUNKCJOWANIA

Kina Remus w Kościerzynie

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID -19

Rozdział I
Regulacje ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin wydany jest przez Dyrektora Kościerskiego Domu Kultury w Kościerzynie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. (Dz.U. z 2 maja 2020 r. poz. 792) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19; Uwzględniono wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 02.06.2020 r. dla funkcjonowania kin w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Każdy z chwilą wejścia na teren Kina Remus wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Rozdział II

Postanowienia porządkowe

§ 1

Udział widzów na seansie w Kinie Remus jest dopuszczalny pod warunkiem:

zakrywanie ust i nosa przez widzów na terenie Kina Remus;

Kino Remus udostępnia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc na sali, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami;

obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:

widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;

obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu oraz na terenie Kina Remus;

widz zobowiązany jest zachować dystans zgodnie z wyznaczonymi znakami graficznymi;

opuszczenie kina przez widzów z zachowaniem bezpiecznego odstępu;

Kino Remus preferuje sprzedaż biletów online;

zaleca się, aby widzowie Kina Remus podawali swoje dane kontaktowe - (np. nr telefonu) na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.

w przypadku nie dostosowania lub nie przestrzegania postanowień porządkowych zawartych w regulaminie pracownik kina ma prawo i obowiązek zawiadomienia odpowiednie służby porządkowe lub sanitarne;

§ 2

Strefa dla publiczności oraz zaplecze na terenie Kina Remus:

dostępność środków do mycia i dezynfekcji rąk dostępne na terenie Kina Remus, m.in. przy wejściach na teren kina, przy kasie oraz przy wyjściach;

dostępność możliwie jak największej liczby toalet;

oznaczone pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej;

instrukcja mycia rąk według rekomendacji GIS umieszczona w widocznych miejscach w toaletach oraz film instruktażowy prezentowany na monitorze w holu Kina Remus

sprzątanie, dezynfekcja toalet ze zwiększoną częstotliwością (minimum raz na godzinę), dokumentowanie tych czynności;

  § 3

Strefa gastronomiczna:

1. konsumpcja tylko i wyłącznie w strefie gastronomicznej - Restauracja Kościerzanka;

2. zakaz konsumpcji na foyer kina oraz sali kinowej;

  Rozdział III

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

1. w przypadku wystąpienia u pracownika lub klienta Kina Remus niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy/odseparować od innych osób w miejscu do tego przeznaczonym lub poprosić, aby transportem indywidualnym udał się do domu lub na oddział zakaźny. W przypadku pogarszania się jego stanu zdrowia należy zadzwonić pod numer alarmowy 999 lub 112.

2. zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

3. ustalenie listy pracowników oraz (o ile to możliwe) widzów obecnych w tym samym czasie w części/częściach kina, w których przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem i zalecenie stosowania się do wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.